erewrbtt-in

LISTA SPRAW DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYMI KANCELARIA ZAJMOWAŁA SIĘ W KWIETNIU 2017 R.

W kwietniu 2017 r. kancelaria prowadziła następujące postępowania i brała udział w następujących czynnościach z dziedziny nieruchomości:

 1. Postępowanie kasacyjne przez Sądem Najwyższym w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości. Problemy prawne m.in.: zakres kognicji sądowej w sprawach o dział spadku.
 2. Postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym z odwołania w sprawie decyzji o podziale nieruchomości. Problemy prawne m.in.: skutek prawny wskazania w decyzji podziałowej właściciela wydzielonej działki.
 3. Dochodzenie roszczeń związanych z nadpłatami rat kredytów frankowych z uwagi na stosowanie przez banki klauzul niedozwolonych w umowach kredytów hipotecznych.
 4. Dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości zajmowanej wyłącznie przez jednego ze współwłaścicieli połączone z rozliczeniem opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 5. Upadłość konsumencka kredytobiorcy hipotecznego, którego exmałżonek nie reguluje rat kredytu hipotecznego i nie spłaca należności orzeczonych postanowieniem o podziale majątku wspólnego małżonków.
 6. Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za utrzymanie (dożywocie).
 7. Windykacja współkredytobiorcy kredytu hipotecznego, który nie partycypuje w spłatach rat.
 8. Analiza dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej pod kątem zgodności działań zarządu i zarządcy z przepisami ustawy o własności lokali.
 9. Postępowanie z pozwu o zwrot równowartości nakładów na nieruchomość użyczającego.
 10. Reprezentowanie spadkobierców spadkodawcy, którego dług obciąża hipoteką nieruchomość innego spadkobiercy.
 11. Reprezentowanie w sprawie o zabezpieczenie, które polega na zakazie zbywania nieruchomości nabytych przez osoby trzecie.
 12. Reprezentowanie w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków zmierzającej do zaspokojenia wierzyciela jednego z małżonków połączone z zakazem zbywania nieruchomości wspólnych małżonków.
 13. Reprezentowanie w sprawie o wyrażenie zgody na czynność przekraczającą zwykły zarząd nieruchomością wspólną.