erewrbtt-in

Rejestracja znaków towarowych

Zachęcamy Państwa do rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) lub Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) za pośrednictwem naszej kancelarii. Znakiem towarowym może być np. słowo, rysunek czy forma przestrzenna, w szczególności np. logo przedsiębiorstwa, a także nazwa firmy lub oferowanych do sprzedaży towarów i usług.

Jeśli zdecydują się Państwo na zastrzeżenie znaku towarowego tylko Państwa firma jest uprawniona do używania znaku. Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP uprawnia do wyłącznego używania znaku na terenie Polski, a rejestracja w Europejskim Urzędzie Patentowym na terenie całej Europy (w tym także w Polsce). W konsekwencji przedsiębiorca staje się swoistym, legalnym, monopolistą w zakresie używania znaku, pod którym prowadzi działalność gospodarczą.

Właściciel zarejestrowanego znaku ma prawo zakazać używania zarówno znaku identycznego, jak i także podobnego do znaku, który zarejestrował w przypadku, gdy znak podobny wprowadza odbiorców w błąd. Podkreślam, że aby stwierdzić, iż doszło do naruszenia praw do znaku wystarczyć ustalić, iż potencjalnie inny znak może wprowadzić w błąd, niekoniecznie należy wykazywać, że rzeczywiście ktoś pomylił znaki. 

Bezpieczeństwo używania nazwy jest kolejnym atutem zarejestrowania znaku towarowego. Zdarza się bowiem, że dwie lub więcej firm w podobnym czasie rozpoczyna sprzedaż lub świadczenie usług na tym samym rynku. Próby późniejszego udowodnienia w sądzie pierwszeństwa używania nazwy są trudne i czasochłonne. Ponadto, w czasie takiego sporu żaden z przedsiębiorców nie posiada całkowitej gwarancji, że to właśnie jemu zostanie przyznana racja, a na czas prowadzenia sporu dalsze inwestycje w markę (np. przez działania marketingowe) są ryzykowne.

Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariusze spółek akcyjnych mogą ochronić swój pomysł na nazwę czy logo spółki. Właściciele dokonują rejestracji znaku we własnym imieniu i udzielają spółce licencji o charakterze odpłatnym do używania znaku. W praktyce, w ten sposób właściciele spółek gwarantują sobie otrzymywanie wynagrodzenia nawet nie pełniąc żadnej funkcji w zarządzie spółki i w ten sposób właściciele unikają podwójnego opodatkowania dochodów spółki.

 znak towarowy

Skutkiem prawnym zarejestrowania znaku towarowego, którego efektem jest np. zastrzeżenie loga i nazwy firmy, jest powstanie nowego prawa majątkowego. Jednocześnie takie prawo staje się składnikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego. Prawo to może być przedmiotem swobodnego dysponowania. Znak towarowy można sprzedać, ustanowić na nim prawo zastawu, czy też udzielić licencji do używaniu znaku, słowem można uzyskać dodatkową korzyść przy okazji wykorzystywania znaku przez osoby trzecie. 

Można zaryzykować twierdzenie, że rejestracja znaku towarowego podnosi wartość przedsiębiorstwa. Na rynku amerykańskim prawo do znaku towarowego jest wyceniane przeciętnie na ok. 1/3 wartości przedsiębiorstwa. Z pewnością wzrost roli znaku towarowego obserwujemy również w Polsce.

Obserwuję ponadto, że klienci, których znaki towarowe są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym zyskują prestiż u swoich kontrahentów.

Koszt rejestracji znaku towarowego nie jest wygórowany. Suma opłat rejestracyjnych w UP RP może nie przekroczyć 1.000 PLN (od 450 PLN za złożenie wniosku, od 400 PLN za udzielenie 10-letniej ochrony i 17 PLN za pełnomocnictwo). Natomiast suma opłat rejestracyjnych w EUIPO rozpoczyna się od ok. 1700 euro (od 850 euro za złożenie wniosku rejestracyjnego, od 850 euro za przedłużenie ochrony i 17 PLN za pełnomocnictwo).

Wynagrodzenie kancelarii za obsługę procesu rejestracji znaku w UP RP wynosi 1.000 PLN + VAT, a w EUIPO 2.000 PLN + VAT za całe postępowanie, niezależnie od rodzaju znaku.  Proces rozpoczynamy od badania zdolności rejestrowej znaku za wynagrodzeniem 300 PLN + VAT i o tą wartość umniejszamy późniejsze wynagrodzenie za obsługę procesu rejestracji.

 

Zachęcam, by zdecydować się na zastrzeżenie i rejestrację loga firmowego lub nazwę firmy.

 

Skontaktuj się z nami more-arrow-blue