erewrbtt-in

  • slider-glowny1

Od dnia 6 sierpnia 2014 roku Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje odpisy zwykłe ksiąg wieczystych oraz wyciągi z księgi wieczystej w zmienionej postaci. Forma odpisu zupełnego pozostała bez zmian.

Wprowadzona zmiana ma na celu, przede wszystkim, zwiększenie czytelności informacji objętych księgą wieczystą, a także zracjonalizowanie formy graficznej dokumentów oraz zmniejszenie ich objętości w porównaniu z dotychczasowymi postaciami. Dokonana zmiana służyć ma stworzeniu czytelnego, a równocześnie wiarygodnego, źródła informacji o stanie praw ujawnionych w księdze wieczystej. W tym celu zmodyfikowano sposób ujawnienia informacji zawartych w odpisie księgi wieczystej (oraz wyciągu z księgi wieczystej), a oprócz tego zmieniono rozkład graficzny prezentowanych danych. Jest to to istotne przede wszystkim dla korzystających z ksiąg wieczystych o skomplikowanej strukturze np. zawierających wpisy odrębnych własności lokali, budynków, czy wieloelementowe wpisy działek gruntu stanowiących nieruchomość wpisaną do księgi wieczystej).

Nowy sposób prezentowania treści księgi wieczystej jest oparty na następujących zasadach ogólnych: odpis zwykły księgi wieczystej oraz wyciąg z księgi wieczystej nie zawiera danych o założeniu księgi wieczystej oraz o podstawie zmiany księgi wieczystej, pola niewypełnione danymi nie są ujawniane, dane wpisywane w oznaczeniu księgi wieczystej zostały dostosowane do potrzeb informacyjnych odbiorców takiego odpisu, zrezygnowano z literalnego odwzorowania struktury księgi wieczystej (indeksy numeru porządkowego, położenia, numeru udziału w prawie) i zastąpiono dane odsyłające wpisaniem samej zawartości tych danych, tak organizując odpis, aby nie powstała jakakolwiek wątpliwość, iż dane prezentowane obok siebie wiążą się ze sobą i dotyczą wzajemnych relacji (np. oznaczenie właściciela i udział mu przysługujący, oznaczenie położenia i oznaczenie samej nieruchomości).