erewrbtt-in

Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając skargę konstytucyjną (SK 12/2012), orzekł, że przepis ustawy o własności lokali, który zezwala wspólnocie mieszkaniowej na wystąpienie z żądaniem licytacyjnej sprzedaży lokalu należącego do członka tej wspólnoty długotrwale zalegającego z wnoszeniem należnych od niego opłat jest zgodny z Konstytucją.

Choć sporny przepis przewiduje ingerencję w prawo własności, to nie narusza Konstytucji – uznał TK. Zdaniem Trybunału licytacyjna sprzedaż lokalu za długi jest uzasadniona jedną z wartości wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji – nakazem ochrony praw konstytucyjnych innych osób. Przepis chroni interesy majątkowe pozostałych właścicieli lokali, którzy przez dłuższy czas i w znaczący sposób muszą dopłacać do kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w części przypadającej na dłużnika, a nawet do kosztów utrzymania jego odrębnego lokalu. Co więcej zaskarżona norma prawna zapewnia także inną wartość konstytucyjną – konieczność zapewnienia porządku publicznego. Dyscyplinuje bowiem właścicieli lokali do przestrzegania prawa i uiszczania należnych opłat. Jak podkreślił TK, przepis przewiduje regulację nie tylko przydatną, ale wręcz konieczną dla ochrony praw pozostałych właścicieli lokali.