erewrbtt-in

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, wspólnota mieszkaniowa jest związana uchwałą rady gminy w zakresie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie może ustalić innych kryteriów wyliczenia opłat za wywóz śmieci, obciążających poszczególnych właścicieli lokali niż te, które wynikają z uchwały rady gminy.

Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym: wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę, zgodnie z którą opłata za wywóz śmieci miała być ustalana w oparciu o liczbę lokatorów w danym mieszkaniu. Tymczasem zgodnie z uchwałą Rady Miasta, w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna stanowić iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawkę opłaty.

Sądy obu instancji uchyliły zaskarżoną uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, wskazując, że ta działa jako płatnik opłat – pośrednik pomiędzy członkami wspólnoty, a gminą, przy czym zasady naliczania opłat ustala rada gminy w drodze uchwały. W konsekwencji przyjęcie kryterium liczby osób zamieszkujących w danym lokalu, dla ustalenia wysokości stawki za wywóz śmieci, byłoby niezgodne z prawem. Co istotne zaliczki pobierane przez wspólnotę mieszkaniową od właścicieli lokali powinny być skorelowane z przewidywaną wysokością obciążenia, jakie z danego tytułu obowiązani są ponieść poszczególni właściciele lokali. Postulat ten nie może zostać zrealizowany, jeśli określenie wysokości zaliczki nastąpi na podstawie innego kryterium niż ustalone przez gminę.