erewrbtt-in

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które udostępniają miejsca postojowe w ramach umowy najmu są zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego. Obowiązek ten można wypełnić na dwa sposoby: płacąc podatek ryczałtowo lub według uzyskanego dochodu.

Pierwszym sposobem jest możliwość zapłaty zryczałtowanego podatku wg stawki 8,5%, przy czym warunkiem zastosowania tego wariantu jest powiadomienie, do dnia 20 stycznia danego roku (albo do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód), naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania, o chęci skorzystania z ryczałtu. W tym przypadku konieczne jest prowadzenie ewidencji przychodów, a po zakończeniu roku podatkowego niezbędne jest złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu (w terminie do końca stycznia roku następnego – na formularzu PIT-28).

Drugim sposobem opodatkowania, jest płacenie podatku od dochodu uzyskanego z tytułu otrzymywania wynagrodzenia za udostępnianie miejsca parkingowego według skali podatkowej, czyli 18% lub 32%. Wskazany tryb jest obowiązkowy jeśli naczelnik urzędu skarbowego nie zostanie zawiadomiony o skorzystaniu z możliwości zapłaty zryczałtowanego podatku. Do momentu, kiedy łączna kwota dochodów z udostępnienia miejsca postojowego oraz innych prowadzonych działalności w trakcie roku nie przekroczy tzw. kwoty wolnej od podatku, nie trzeba wpłacać miesięcznych zaliczek na podatek, a rozliczenie jest dokonywane tylko w ramach rocznego zeznania podatkowego. Natomiast w razie przekroczenia limitu kwoty wolnej w trakcie roku, konieczne staje się płacenie zaliczek, poczynając od miesiąca, w którym przekroczenie nastąpiło (przy czym pierwsza zaliczka jest obliczana od całego dochodu osiągniętego od początku roku).

Wynajmujesz lokale - możesz być uznany za przedsiębiorcę i zmuszony zmienić swoją strategię podatkową- sprawdź.

Sprawdź inne nasze artykuły z dziedziny nieruchomości.

Wspieramy osoby posiadające kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich.

Sprawdź nasz cennik.

Skontaktuj się z nami.