erewrbtt-in

Z pewnością możliwości pomocy wspólnocie mieszkaniowej nie ma ani policja ani straż miejska, bowiem przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie uprawniają tych podmiotów do interwencji na tzw. drogach wewnętrznych (np. drogach w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą itp.), co powoduje, że kierowcy parkując na miejscu dla osoby niepełnosprawnej przed blokiem są właściwie bezkarni. Wyjątkowo, policja może interweniować tylko jeżeli zostało spowodowane zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Co więcej, jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 maja 2009 roku (sygn. akt VI ACa 1124/08), wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa stosować wobec swoich członków sankcji np. ustalając opłatę za parkowanie na miejscu do tego niewyznaczonym oraz, aby wyegzekwować należności, zakładając blokady na koła źle zaparkowanych samochodów. Według sądu tak drastyczna sankcja nie znajduje poparcia w art. 13 ustawy o własności lokali, który stanowi, że właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Rozwiązaniem problemu samochodów zaparkowanych na chodnikach, zakrętach, poboczach i trawnikach może być wprowadzenie na terenie wspólnoty mieszkaniowej strefy zamieszkania, co umożliwi policji i straży miejskiej interwencję. Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym „strefa zamieszkania" jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych znak D-40 został definiowany jako „strefa zamieszkania” (wjazd do strefy zamieszkania), zaś znak D-41 to „koniec strefy zamieszkania" (wyjazd ze strefy zamieszkania).