erewrbtt-in

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 roku zarząd wspólnoty mieszkaniowej może dochodzić od osoby trzeciej wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości będącej we współużytkowaniu wieczystym właścicieli lokali.

Wydana przez SN uchwała stanowi odpowiedź na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu: czy wspólnota mieszkaniowa może pozywać w postępowaniu cywilnym zmierzającym do uzyskania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez osobę trzecią z części nieruchomości będącej we współużytkowaniu wieczystym członków wspólnoty mieszkaniowej, jeśli ta część nieruchomości nie służy do wyłącznego użytku właścicieli lokali.

Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Zdolność prawna wspólnoty mieszkaniowej jest przy tym ograniczona do spraw związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie prawne uznał, iż wspólnocie mieszkaniowej, przysługuje prawo żądania zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, do której posiada ona tytuł prawny, w związku z czym, w imieniu wspólnoty mieszkaniowej z roszczeniem takim może wystąpić zarząd wspólnoty.

 

Wskazane rozstrzygnięcie czyni prostszą sytuację prawną członków wspólnoty mieszkaniowej, którzy nie muszą samodzielnie występować w procesie, bowiem wystarczające jest, aby w ich imieniu, jako powód, wystąpiła wspólnota mieszkaniowa. Warunkiem jest jednak, aby część nieruchomości nie była przeznaczona do wyłącznego użytku właścicieli lokali.