flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » CZY MOŻNA OBRAZIĆ SPÓŁKĘ ?

25 kwietnia 2024 r.

CZY MOŻNA OBRAZIĆ SPÓŁKĘ ?

Czy ktoś kiedyś widział spółkę ? Czy spółka ma emocje, uczucia ? Czy spółka może radować się, smucić ? I czy można ją obrazić ? Klasycznie: obrazić można wyłącznie człowieka, człowiek (=osoba fizyczna) dysponuje dobrami osobistymi, a te dobra są chronione artykułem 23 kodeksu cywilnego.  Jeśli jednak można już obrazić sztuczną inteligencję, to dlaczego nie spółkę ?

Podstawowy katalog dóbr osobistych to: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Intuicyjnie jednak możemy wyłowić z tego katalogu wartości, które również dla osób prawnych mogą być istotne – cześć, wizerunek, twórczość… Dlatego od lat doktryna prawna, a w ślad za nią i orzecznictwo, przypisuje osobom zbiorowym, w szczególności osobom prawnym coraz więcej praw w tym zakresie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3.10.2023 r. o sygn. III CZP 22/23 jasno wskazała, że osoba prawna może domagać się od podmiotu, który naruszył jej dobra osobiste, zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 § 1 k.c. w zw. z art. 43 k.c.

Dobra osobiste osoby prawnej to niemajątkowe wartości, dzięki którym osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem działań (wyrok SN z 20.2.2020 r., IV CSK 518/18, Legalis), czyli spokojnie, bez żadnych ograniczeń działać na rynku. Tak jak w przypadku osób fizycznych, katalog jest również otwarty i można zaliczyć do niego m.in.: dobra sława, czyli reputacja i renoma, co jest odpowiednikiem dobrej czci osoby fizycznej, a także nazwa czy firma, nietykalność pomieszczeń związanych ‎z prowadzoną działalnością, tajemnica korespondencji, wolność prowadzenia działalności statutowej.

Zgodnie z art. 43 k.c., przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych, tak więc wszystkie środki ochrony dóbr osobistych dla osób fizycznych przewidziane w kodeksie cywilnym również odnoszą się do osób prawnych. Środki te są chronione za pomocą roszczeń niemajątkowych, czyli roszczeń o zaniechanie i usunięcie skutków naruszenia, a także roszczeń majątkowych – roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę albo zasądzenie  odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez niego cel społeczny, o czym mówi art. 448 § 1 k.c.

W uzasadnieniu uchwały SN możemy przeczytać: „odpowiednie stosowanie art. 43 k.c. do osób prawnych uzasadnia zdefiniowanie krzywdy, o której mowa w art. 448 k.c., jako uszczerbku niemajątkowego, będącą następstwem naruszenia dobra osobistego osoby prawnej, polegającego na braku możliwości albo na utrudnieniu ‎w prawidłowym prowadzeniu jej działalności w dotychczasowy sposób. Zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz osoby prawnej nie ma na celu zapewnienia jej satysfakcji czy wyrównania cierpień fizycznych lub psychicznych, lecz ochronę obiektywnie rozumianych jej interesów związanych z jej dobrami osobistymi”.

Aby na tej podstawie mogła zostać udzielona ochrona prawna, niezbędne jest zbadanie takich okoliczności jak: rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj naruszonego dobra osobistego, a także skala naruszenia.

Chrońmy dobra osobiste naszych spółek, to trudnomierzalne, ale istotne wartości spółek.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki