flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » JAK EX-MAŁŻONKOWIE ODPOWIADAJĄ ZA OPŁATY ZA MIESZKANIE ?

22 maja 2024 r.

JAK EX-MAŁŻONKOWIE ODPOWIADAJĄ ZA OPŁATY ZA MIESZKANIE ?

Przez rozwód dochodzi do ustania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. W efekcie dochodzi do przekształcenia współwłasności łącznej we współwłasność ułamkową i mieszkanie, które należało do małżonków łącznie należy teraz do każdego w jednej drugiej.  Powstaje pytanie czy w ślad za przekształceniem praw do mieszkania przekształcają się również zobowiązania związane z mieszkaniem, czyli np. czy każdy z małżonków odpowiada w całości za zobowiązania związane z własnością mieszkania wobec wspólnoty mieszkaniowej z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (budynku i gruntu, na którym budynek jest posadowiony).

Zagadnienie to budziło poważne wątpliwości prawne i w związku z tym zgodnie z art. 390 § 1 k.p.c., sąd przedstawił je do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Zadano następujące pytanie: „Czy po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej na skutek rozwodu odpowiedzialność małżonków będących współwłaścicielami lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, który wchodził w skład majątku wspólnego, za zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach, powstałe po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, jest odpowiedzialnością proporcjonalną w stosunku do udziałów we współwłasności lokalu, czy też każdy z małżonków ponosi odpowiedzialność za całość zobowiązania z tego tytułu, a zaspokojenie wspólnoty mieszkaniowej przez któregokolwiek z małżonków zwalnia drugiego?”

Sąd Najwyższy w uchwale o sygn. akt: III CZP 111/22 z dnia 20 października 2022 r. uznał, że zgodnie z ustawą o własności lokali, udział w nieruchomości wspólnej należy traktować jako udział w całości lokalu, wobec czego, zgodnie z art. 3 ust. 3 tej ustawy każdy współwłaściciel ma indywidualny obowiązek pokrywania ciężarów i wydatków związanych z zarządem nieruchomości wspólnej. To zobowiązanie do świadczeń ustalane ma być z uwzględnieniem części ułamkowej prawa do lokalu.

Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli w częściach ułamkowych odpowiada osobno wobec wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa nie może więc co do zasady domagać się zapłaty świadczeń łącznie od wszystkich współwłaścicieli, lecz indywidualnie, ułamkowo od każdego z nich.

Wyżej wymienione orzecznicze może być korzystne dla części byłych małżonków, szczególnie słabszych ekonomicznie zmuszanych de facto przez silniejszego ex-małżonka do ponoszenia całych kosztów. Co jest korzystne dla ex-małżonków jest niekorzystne dla wspólnot mieszkaniowych, którym może być trudniej egzekwować świadczenia. Tego rodzaju interpretacja jest jednak również niekorzystna dla ex-małżonka niekorzystającego z danego mieszkania, ponieważ sam fakt braku korzystania nie zwalnia tego ex-małżonka z opłat względem wspólnoty. W efekcie może dojść do konieczności nie do końca prostych rozliczeń na linii wspólnota-exmałżonkowie (osobna ewidencja dla każdego ze współwłaścicieli ułamkowych) oraz pomiędzy samymi exmałżonkami.

Niniejszy artykuł dotyczy stosunku współwłasności – w przypadku wspólnego najmu cudzego lokalu istotne jest określenie kręgu najemców w samej umowie, a także zastosowanie będą miały przepisy prawa, np. art. 6801 oraz 6881 k.c.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki