flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Powstaje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

16 października 2019 r.

Powstaje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. przewidziała powstanie nowego systemu teleinformatycznego. Jest to Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), i obowiązuje on od 13 października 2019 r. Nowe zmiany dla spółki prawa handlowego, wiążą się z obowiązkiem zgłaszania do rejestru danych beneficjenta rzeczywistego. Za niewykonanie tego obowiązku przewidziana jest kara pieniężna.

Na spółkach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych, ciąży obowiązek zgłoszenia danych swojego beneficjenta rzeczywistego. Z treści ustawy wynika, że beneficjentem rzeczywistym jest osoba bądź osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad daną spółką. Aby ustalić kim jest beneficjent, należy w pierwszej kolejności zweryfikować czy występują w spółce osoby fizyczne posiadające co najmniej 25% udziałów/ akcji/ praw głosu. W przypadku braku możliwości ustalenia osób spełniających przesłanki do zakwalifikowania jako beneficjent rzeczywisty, za beneficjenta uznawane będą osoby fizyczne zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w strukturze spółki.

Spółki prawa handlowego objęte obowiązkiem ujawnienia danych o beneficjentach rzeczywistych to spółki:

  • z ograniczoną odpowiedzialnością
  • jawne
  • komandytowe
  • komandytowo-akcyjne
  • akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych

Zgłoszeniu do rejestru podlegają m. in. informacje dotyczące danych identyfikacyjnych beneficjenta rzeczywistego. Zgłoszenia powinny dokonać osoby uprawnione do reprezentowania spółki, zgodnie z ogólnymi zasadami związanymi z reprezentacją. Przepisy więc nie wykluczają możliwości dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.

 

Przewidziana została elektroniczna forma składania zgłoszenia. Osoba, która dokona takiego zgłoszenia, musi złożyć oświadczenie, związane z podaniem prawdziwych danych. Oczywiście będzie się z tym wiązać odpowiedzialność karna za składanie fałszywego oświadczenia. Natomiast samo niedopełnienie obowiązku zgłoszenia danych w wyznaczonym terminie wiązać się będzie z karą pieniężną do 1 mln złotych.

Czas na dokonanie zgłoszenia dla już istniejących spółek, został oznaczony w terminie 6 miesięcy od uruchomienia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czyli do 13 kwietnia 2020 r. W przypadku spółek nowo powstałych, zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od momentu wpisania spółki do KRS. Identyczny 7-dniowy termin obowiązuje w przypadku zmiany danych przekazanych do rejestru.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest jawny, a więc dane identyfikujące beneficjentów rzeczywistych są dostępne publicznie. Sam dostęp do omawianego rejestru jest nieodpłatny, i dostępny dla każdego online.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki