flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Tarcza Antykryzysowa 2.0

21 kwietnia 2020 r.

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Zapraszam do zapoznania się z najważniejszymi, moim zdaniem, zmianami prawnymi wynikającymi z obu tarcz antykryzysowych (na czarno poniżej zmiany wynikające z tarczy 1.0, na czerwono poniżej zmiany wynikające z tarczy 2.0) podanymi w przystępnej formie w podziale na najważniejsze dla firm dziedziny. Po przesianiu przez nasze sito tarcza 2.0 okazuje się dość uboga, aczkolwiek w dwóch miejscach (pkt. 6 spółki, pkt. 9 nieruchomości) ukazuje oblicze, które nie ucieszy przedsiębiorców.

PRAWO SPÓŁEK

 1. Przesunięcie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego o 3 miesiące.
 2. Uwaga nie przesunięto terminu przeprowadzenia zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy (do 30 czerwca). Wprowadzono natomiast rozporządzeniem z 31 marca przepisy, które uprawniają do zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu do 30 września (31 sierpnia w odniesieniu do spółek publicznych). Problem w tym, że przepisy te są sprzeczne z Kodeksem Spółek Handlowych, bo przypomnijmy, że sprawozdania zatwierdza zwyczajne zgromadzenie (wspólników lub akcjonariuszy), a KSH nie zostało zmienione – zgodnie z nim zwyczajne coroczne zgromadzenia odbywają się do 30 czerwca. Zgodnie z zasadą lex superior derogat legi inferiori prymat należy przyznać zasadzie z kodeksu nad zasadą z rozporządzenia. Nota bene absolutoria bezspornie (bo tego rozporządzenie nie reguluje, a tak stanowi KSH) winny być udzielone do 30 czerwca, podobnie jeśli chodzi o podział zysku lub pokrycie straty, co jest kolejnym argumentem za tym, że termin 30 września należy uznać za martwy, gdyż nie można przeprowadzać dwóch zwyczajnych zgromadzeń w jednym roku.

I jeszcze jedna myśl – w wyniku tego zamieszania moc art. 24 ust. 1 ustawy o KRS (wezwanie do dokonania zaległej czynności) w okresie 30 czerwca (a właściwie w związku z treścią art. 69 ustawy o rachunkowości: 15 lipca) – 30 września (a właściwie: 15 września) będzie osłabiona.

3. Posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników (WZA) są dozwolone na odległość. Analogiczne zmiany wprowadzono w prawie funduszy inwestycyjnych, obligacji, stowarzyszeń i spółdzielczym.

4. Przesuwa się o 3 miesiące, do 13 lipca, zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego.

5. Bieg terminu na zgłoszenie upadłości rozpoczyna się po ustaniu stanu epidemii.

6. Premier i minister zdrowia mogą każdej firmie wydać polecenie (przepis bardzo ogólnikowy, ciekawe jak rozwinie się praktyka).

NIERUCHOMOŚCI

 1. Jeżeli opłacasz użytkowanie wieczyste (a właściwie opłatę przekształceniową), to opłatę tą za 2020 r. można uregulować do 30 czerwca.
 2. Jeśli sytuacja finansowa z powodu pandemii wirusa uległa pogorszeniu możemy liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości, o ile właściwa rada gminy/miasta takie zwolnienie wprowadzi. Możliwe jest także odroczenie płatności rat z II kwartału.
 3. Wygasają czasowo wzajemne zobowiązania z umów najmu w galeriach handlowych z tytułu najmu powierzchni handlowych, w tym obowiązek czynszowy. Jest jedno „ale” – o którym w razie kontaktu. [Aktualizacja 4 maja: w związku z otwarciem galerii przepis uchylono].
 4. Najemca umowy zawartej na czas oznaczony, która wygasłaby przed 30 czerwca może ją jednostronnie przedłużyć do 30 czerwca.
 5. Wynajmujący nie może co do zasady wypowiedzieć umów najmu ze skutkiem szybszym niż na 30 czerwca.
 6. Jeśli wynajmujący wypowiedział umowę przed wejściem w życie ustawy, to skutek wygaśnięcia nastąpi 30 czerwca.
 7. Ponownie zakazano prowadzenia najmu krótkoterminowego (ale czy na pewno skutecznie ?). O wprowadzeniu pierwszego zakazu wypowiadałem się dla Głosu Wielkopolskiego. [Aktualizacja 4 maja: zakaz uchylono].
 8. Zawiesza się wykonywanie eksmisji.
 9. Operator mediów może w asyście policji „również z użyciem środków przełamujących istniejące zabezpieczenia” wejść na teren nieruchomości „w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług”.
 10. Wyłączenie procedury pozwolenia na użytkowanie (w to miejsce zawiadomienie o zakończeniu budowy).

UMOWY CYWILNOPRAWNE

 1. Nie wprowadzono (z niewieloma wyjątkami) żadnych zmian odnośnie biegów terminu umownych ! Bieg przedawnienia nie został zatrzymany. Tym bardziej aktualny nasz ostatni artykuł. Odmiennie w prawie administracyjnym – tam bieg terminów przedawnienia i zawitych uległ zawieszeniu.
 2. Można uzgodnić z bankiem zmianę warunku spłaty kredytu. Nawiasem mówiąc nie widzę tu specjalnego novum, to żaden przymus dla banku, lecz raczej niewiążąca zachęta. Uwaga dla posiadaczy kredytów CHF – proszę nie podpisywać dokumentów, które zamkną drogę do dochodzenia roszczeń o unieważnienie umowy.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I EGZEKUCYJNE

 1. Postępowania toczą się, ale zawieszeniu ulega bieg terminów.
 2. Możliwość prowadzenia niektórych czynności w postępowaniu administracyjnym „za pośrednictwem transmisji audiowizualnej”.
 3. Z małym wyjątkiem (zmiana składu orzekającego w postępowaniach zabezpieczających) tu powinny się znaleźć, ale ich nie ma, zmiany usprawniające postępowanie cywilne. Dziękujemy ministrowi sprawiedliwości tym samym za pogłębianie zaległości w sądownictwie poprzez zaniechanie usprawnień.

ZNAKI TOWAROWE

Do 30 czerwca nie rozpoczyna biegu nowy termin do złożenia sprzeciwu od zgłoszenia znaku towarowego, a biegnący termin ulega przerwaniu.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wprowadzenie ścieżki zmiany umowy zawartej w celu wykonania zamówienia publicznego, jeżeli wykonanie jest zagrożone w związku z pandemią.

PRACOWNICZE

 1. Jeżeli wprowadzony został przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy, to pracownik dostaje wtedy obniżone wynagrodzenie nie więcej niż o 50 % i nie mniej niż minimalne, a pracodawca może ubiegać się o świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
 2. Jeżeli doszło spadku obrotów o 25 % w miesiącu roku 2020 w porównaniu do analogicznego w 2019 (albo o 15 % w dwóch miesiącach pod rząd w roku 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.), to można do 20 % obniżyć wymiar etatów, ale wynagrodzenie nie może zejść poniżej minimalnego. W takiej sytuacji do 40 % wynagrodzenia (nie więcej niż do połowy minimalnego) dofinansowuje się z FGŚP.
 3. Zawiesza się badania lekarskie i konsekwencje braku badań dla pracowników.
 4. Dopuszczenie pracy w niedziele w sklepach przy rozładowywaniu i przyjmowaniu towaru, o ile towar kwalifikuje się do „pierwszej potrzeby”.
 5. Dopuszczalna, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników, a także polecenie pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, a gdy nastąpił spadek obrotów – też zmiana warunków umowy o pracę na mniej korzystną dla pracownika.

TURYSTYKA

Odstąpienie od umowy w związku z epidemią jest skuteczne po 180 dniach.

WYSTAWY, TARGI

Wydłużenie do 180 dni terminu na zwrot zaliczek, gdy wystawy/kongresy nie odbywają się z powodu pandemii.

ZUS

 1. Na wniosek:
  1. płatnika przedsiębiorcy zatrudniającego od 1 0 do 9 osób zwalnia się go z opłacania składek za okres marzec-maj 2020 r.
  2. przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG, który nikogo nie zatrudnia, zwalnia się go z opłacania składek za okres marzec-maj 2020 r., jeżeli jego przychód w marcu nie był wyższy niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli był wyższy w marcu, to można złożyć wniosek o zwolnienie za kwiecień-maj, jeżeli w tych miesiącach jego przychód nie był wyższy niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.
  3. przedsiębiorcy zatrudniającego od 10 do 49 osób zwalnia się go z opłacania połowy składek za okres marzec-maj 2020 r.
 2. Niewymienionym w pkt. 1 przysługuje prawo do złożenia uzasadnionego wniosku o odroczenie terminu płatności składek czy zawieszenie układu ratalnego.
 3. Świadczenie postojowe przysługuje na wniosek nigdzie indziej nieubezpieczonych:
  1. przedsiębiorców wpisanych do CEiDG, w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia, jeżeli przychód spadł (miesiąc do miesiąca) o co najmniej 15 %, ale jest nie wyższy niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.
  2. zleceniobiorców, w wysokości 50 lub 80 % minimalnego wynagrodzenia, jeżeli ich przychód jest nie wyższy niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.O świadczenie postojowe można ubiegać się po raz kolejny.
 4. Trzeba informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło z osobą, która nie jest pracownikiem.

PODATKI

 1. Można składać wnioski z uzasadnieniem o przesunięcie terminu płatności podatków, a wtedy nie będzie obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej.
 2. Uwaga planowane wcześniej zwolnienie z pcc od pożyczek na rzecz firm w tarapatach nie zostało uchwalone.
 3. Jeżeli za 2020 pojawi się strata lub przychód spadnie o co najmniej 50 % w stosunku do 2019, to będzie można korzystnie rozliczyć podatek dochodowy.
 4. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.
 5. Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 r.
 6. Wydłużenie terminu na wpłatę zaliczek na CIT za okres od marca do maja do 20 lipca.
 7. Wydłużenie terminu na złożenie rocznego PITu do końca maja.

DOFINANSOWANIE INNE

 1. Można u starosty:
  • na podstawie wniosku składanego do urzędu pracy ubiegać się o dofinansowanie na wynagrodzenia, o ile spadek przychodów nastąpił przynajmniej o 30 % w stosunku do roku ubiegłego, a w takim przypadku dofinansowanie oblicza się na podstawie wzoru 50 % x ilość pracowników x wynagrodzenie minimalne. Ale konieczne jest zawarcie umowy ze starostą.
  • ubiegać się o pożyczkę oprocentowaną do 5 tys. na rok z karencją spłaty półroczną – jeżeli mamy status mikroprzedsiębiorcy. A jeśli nikogo nie zwolnimy przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące pożyczka ulega umorzeniu. Dla Poznania bliższe informacje o pożyczce i formularze znajdują się na https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka.
 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 za kolejne 14 dni.
 3. [Aktualizacja 29 kwietnia: możliwość dla zatrudniających do 250 pracowników dofinansowania od 12 tys. na jednego pracownika przez Polski Fundusz Rozwoju w przypadku spadku obrotów w skali miesiąc do miesiąca o conajmniej 25 %. Szczegóły na https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa-MMSP.pdf ]

Aktualizacja 14 maja – zapał rządzących do hurtowej i pospiesznej zmiany prawa wyraźnie opadł. Nadal czekamy na tarczę 3.0 i 4.0.

Opracowanie ma formę skrótową, w razie pytań co do szczegółów prosimy o kontakt.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki