flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Tarcza antykryzysowa – esencja

1 kwietnia 2020 r.

Tarcza antykryzysowa – esencja

Zapraszam każdego, kto czuje się przytłoczony nadmiarem informacji odnośnie tarczy antykryzysowej czy kilkudziesięcioma stronami tabelek w różnych opracowaniach, do zapoznania się z najważniejszymi, moim zdaniem, zmianami prawnymi wynikającymi z uchwalonej tarczy i rozporządzenia Ministra Finansów podanymi w przystępnej formie w podziale na najważniejsze dla firm dziedziny.

PRAWO SPÓŁEK

 1. Przesunięcie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego o 3 miesiące.
 2. Uwaga nie przesunięto terminu przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy (do 30 czerwca) i składania dokumentacji do KRS (w terminie 15 dni od zgromadzenia)
 3. Posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników (WZA) są dozwolone na odległość.
 4. Przesuwa się o 3 miesiące, do 13 lipca, zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego.

NIERUCHOMOŚCI

 1. Jeżeli opłacasz użytkowanie wieczyste (a właściwie opłatę przekształceniową), to opłatę tą za 2020 r. można uregulować do 30 czerwca.
 2. Jeśli sytuacja finansowa z powodu pandemii wirusa uległa pogorszeniu możemy liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości, o ile właściwa rada gminy/miasta takie zwolnienie wprowadzi. Możliwe jest także odroczenie płatności rat z II kwartału.
 3. Wygasają czasowo wzajemne zobowiązania z umów najmu w galeriach handlowych z tytułu najmu powierzchni handlowych, w tym obowiązek czynszowy. Jest jedno „ale” – o którym w razie kontaktu.
 4. Najemca umowy zawartej na czas oznaczony, która wygasłaby przed 30 czerwca może ją jednostronnie przedłużyć do 30 czerwca.
 5. Wynajmujący nie może co do zasady wypowiedzieć umów najmu ze skutkiem szybszym niż na 30 czerwca.
 6. Jeśli wynajmujący wypowiedział umowę przed wejściem w życie ustawy, to skutek wygaśnięcia nastąpi 30 czerwca.
 7. Ponownie zakazano prowadzenia najmu krótkoterminowego (ale czy na pewno ?). O wprowadzeniu pierwszego zakazu wypowiadałem się dla Głosu Wielkopolskiego.
 8. Zawiesza się wykonywanie eksmisji.

UMOWY CYWILNOPRAWNE

 1. Nie wprowadzono (z niewieloma wyjątkami) żadnych zmian odnośnie biegów terminu umownych ! Bieg przedawnienia nie został zatrzymany. Tym bardziej aktualny nasz ostatni artykuł. Odmiennie w prawie administracyjnym – tam bieg terminów przedawnienia i zawitych uległ zawieszeniu.
 2. Można uzgodnić z bankiem zmianę warunku spłaty kredytu. Nawiasem mówiąc nie widzę tu specjalnego novum, to żaden przymus dla banku, lecz raczej niewiążąca zachęta. Uwaga dla posiadaczy kredytów CHF – proszę nie podpisywać dokumentów, które zamkną drogę do dochodzenia roszczeń o unieważnienie umowy.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I EGZEKUCYJNE

Postępowania toczą się, ale zawieszeniu ulega bieg terminów.

ZNAKI TOWAROWE

Do 30 czerwca nie rozpoczyna biegu nowy termin do złożenia sprzeciwu od zgłoszenia znaku towarowego, a biegnący termin ulega przerwaniu.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wprowadzenie ścieżki zmiany umowy zawartej w celu wykonania zamówienia publicznego, jeżeli wykonanie jest zagrożone w związku z pandemią.

PRACOWNICZE

 1. Jeżeli wprowadzony został przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy, to pracownik dostaje wtedy obniżone wynagrodzenie nie więcej niż o 50 % i nie mniej niż minimalne, a pracodawca może ubiegać się o świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
 2. Jeżeli doszło spadku obrotów o 25 % w miesiącu roku 2020 w porównaniu do analogicznego w 2019 (albo o 15 % w dwóch miesiącach pod rząd w roku 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.), to można do 20 % obniżyć wymiar etatów, ale wynagrodzenie nie może zejść poniżej minimalnego. W takiej sytuacji do 40 % wynagrodzenia (nie więcej niż do połowy minimalnego) dofinansowuje się z FGŚP.
 3. Zawiesza się badania lekarskie i konsekwencje braku badań dla pracowników.
 4. Dopuszczenie pracy w niedziele w sklepach przy rozładowywaniu i przyjmowaniu towaru, o ile towar kwalifikuje się do „pierwszej potrzeby”.
 5. Dopuszczalna, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników, a także polecenie pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, a gdy nastąpił spadek obrotów – też zmiana warunków umowy o pracę na mniej korzystną dla pracownika.

TURYSTYKA

Odstąpienie od umowy w związku z epidemią jest skuteczne po 180 dniach.

WYSTAWY, TARGI

Wydłużenie do 180 dni terminu na zwrot zaliczek, gdy wystawy/kongresy nie odbywają się z powodu pandemii.

ZUS

 1. Na wniosek:

a) płatnika zatrudniającego od 1 do 9 osób zwalnia się go z opłacania składek za okres marzec-maj 2020 r.

b) przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG, który nikogo nie zatrudnia, zwalnia się go z opłacania składek za okres marzec-maj 2020 r., jeżeli jego przychód w marcu nie był wyższy niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli był wyższy w marcu, to można złożyć wniosek o zwolnienie za kwiecień-maj, jeżeli w tych miesiącach jego przychód nie był wyższy niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

2. Niewymienionym w pkt. 1 przysługuje prawo do złożenia uzasadnionego wniosku o odroczenie terminu płatności składek czy zawieszenie układu ratalnego.

3. Świadczenie postojowe przysługuje na wniosek nigdzie indziej nieubezpieczonych:

a) przedsiębiorców wpisanych do CEiDG, w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia, jeżeli przychód spadł (miesiąc do miesiąca) o co najmniej 15 %, ale jest nie wyższy niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

b) zleceniobiorców, w wysokości 50 lub 80 % minimalnego wynagrodzenia, jeżeli ich przychód jest nie wyższy niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

4. Trzeba informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło z osobą, która nie jest pracownikiem.

PODATKI

 1. Można składać wnioski z uzasadnieniem o przesunięcie terminu płatności podatków, a wtedy nie będzie obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej.
 2. Uwaga planowane wcześniej zwolnienie z pcc od pożyczek na rzecz firm w tarapatach nie zostało uchwalone.
 3. Jeżeli za 2020 pojawi się strata lub przychód spadnie o co najmniej 50 % w stosunku do 2019, to będzie można korzystnie rozliczyć podatek dochodowy.
 4. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.
 5. Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 r.
 6. Wydłużenie terminu na wpłatę zaliczek na CIT za okres od marca do maja do 20 lipca.
 7. Wydłużenie terminu na złożenie rocznego PITu do końca maja.

INNE DOFINANSOWANIE

 1. Można u starosty:
  • na podstawie wniosku składanego do urzędu pracy ubiegać się o dofinansowanie na wynagrodzenia, o ile spadek przychodów nastąpił przynajmniej o 30 % w stosunku do roku ubiegłego, a w takim przypadku dofinansowanie oblicza się na podstawie wzoru 50 % x ilość pracowników x wynagrodzenie minimalne. Ale konieczne jest zawarcie umowy ze starostą.
  • ubiegać się o pożyczkę oprocentowaną do 5 tys. na rok z karencją spłaty półroczną – jeżeli mamy status mikroprzedsiębiorcy. A jeśli nikogo nie zwolnimy pożyczka ulega umorzeniu.
 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 za kolejne 14 dni.

Opracowanie ma formę skrótową, w razie pytań co do szczegółów prosimy o kontakt.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki