flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

6 października 2014 r.

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

OMÓWIENIE NOWELIZACJI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Głównym celem wprowadzonych zmian jest zerwanie z dyktatem najniższej ceny przy przetargach. Jednakże nowelizacja, które weszła w życie 19 października 2014 roku, wprowadza również inne istotne zmiany. 

Zupełnie nowym przepisem jest regulacja nakazująca wykonawcy wykazanie, że określone informacje, które chce zastrzec w toku postępowania przetargowego, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Co więcej ustawodawca zrezygnował z dwóch dotychczasowych przesłanek wykluczenia wykonawców. Zamawiający będzie mógł wykluczyć z postępowania wykonawcę, który w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Wykluczenie na podstawie tej przesłanki będzie możliwe jedynie wtedy, gdy zamawiający wskaże taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Co istotne wykluczenie nie będzie możliwe, jeżeli wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które w założeniu miały zapobiec naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Analogicznej zmiany dokonano w odniesieniu do przepisów o zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Nowelizacja wprowadza również solidarną odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów.

Sprawdź nasze usługi z dziedziny prawa zamówień publicznych.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki