flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Czym zajmuje się twoja kancelaria ?

4 maja 2017 r.

Czym zajmuje się twoja kancelaria ?

Pisałem już, że zdarza mi się odpowiadać na takie pytanie. Mówię wtedy, że chętnie obsługuję przedsiębiorców (nie tylko w sporach sądowych), że zajmuję się nieruchomościami i własnością intelektualną. Czym konkretnie ? Oto konkretna próbka (najważniejsza) tego, co poza sprawami bardziej błahymi, absorbowało nas w kwietniu 2017 r.:

WYBRANE SPRAWY W KANCELARII W KWIETNIU 2017 R.

PRAWO SPÓŁEK I SPRAWY WEWNĄTRZKORPORACYJNE:

 1. Podział spółki na zasadzie art. 529 § 1 pkt. 4 ksh.
 2. Opracowanie i wdrożenie programu udziałów w spółce dla kluczowych menadżerów.
 3. Tworzenie systemu pełnomocnictw.
 4. Case: Co zrobić, gdy w spółce obowiązuje reprezentacja dwuosobowa, zarząd niechętnie udziela pełnomocnictw, a pracownicy operacyjnie muszą być umocowani do jednoosobowego ofertowania, by mogli normalnie wykonywać swoje obowiązki.
 5. Doradztwo w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa produkcyjnego prowadzonego w formie jednoosobowej, rozpoczęcie procedury przekształcenia w sp. z o.o.
 6. Ujednolicenie Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży spółki polskiej z Terms & Conditions of Sale innych spółek z grupy kapitałowej.
 7. Analiza stanu prawnego stowarzyszenia, którego Zarząd nie dopełnia obowiązków statutowych.
 8. Przygotowanie Zgromadzenia Wspólników w związku z treścią art. 233 § 1 ksh.
 9. Przygotowanie i złożenie do KRS zaległej dokumentacji spółki (za lata 2013-2016).

NIERUCHOMOŚCI:

 1. Postępowanie kasacyjne przez Sądem Najwyższym w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości. Problemy prawne m.in.: zakres kognicji sądowej w sprawach o dział spadku.
 2. Postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym z odwołania w sprawie decyzji o podziale nieruchomości. Problemy prawne m.in.: skutek prawny wskazania w decyzji podziałowej właściciela wydzielonej działki.
 3. Dochodzenie roszczeń związanych z nadpłatami rat kredytów frankowych z uwagi na stosowanie przez banki klauzul niedozwolonych w umowach kredytów hipotecznych.
 4. Dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości zajmowanej wyłącznie przez jednego ze współwłaścicieli połączone z rozliczeniem opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 5. Upadłość konsumencka kredytobiorcy hipotecznego, którego exmałżonek nie reguluje rat kredytu hipotecznego i nie spłaca należności orzeczonych postanowieniem o podziale majątku wspólnego małżonków.
 6. Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za utrzymanie (dożywocie).
 7. Windykacja współkredytobiorcy kredytu hipotecznego, który nie partycypuje w spłatach rat.
 8. Analiza dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej pod kątem zgodności działań zarządu i zarządcy z przepisami ustawy o własności lokali.
 9. Postępowanie z pozwu o zwrot równowartości nakładów na nieruchomość użyczającego.
 10. Reprezentowanie spadkobierców spadkodawcy, którego dług obciąża hipoteką nieruchomość innego spadkobiercy.
 11. Reprezentowanie w sprawie o zabezpieczenie, które polega na zakazie zbywania nieruchomości nabytych przez osoby trzecie.
 12. Reprezentowanie w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków zmierzającej do zaspokojenia wierzyciela jednego z małżonków połączone z zakazem zbywania nieruchomości wspólnych małżonków.
 13. Reprezentowanie w sprawie o wyrażenie zgody na czynność przekraczającą zwykły zarząd nieruchomością wspólną.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, DANE OSOBOWE, DOBRA OSOBISTE:

 1. Opiniowanie możliwości przekazywania danych osobowych do USA i Szwajcarii.
 2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Polsce ze spółką niemiecką.
 3. Prowadzenie postępowań rejestracji słownych i słowno-graficznych znaków towarowych.
 4. Prowadzenie w imieniu przedsiębiorcy A sporu związanego z umieszczeniem przez osobę B utworu, do którego prawa posiada osoba C na stronie internetowej firmy D.
 5. Reprezentowanie dyrektora urzędu miasta w sporze o naruszenie dóbr osobistych.
 6. Analiza obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomości w zakresie przetwarzania danych osobowych pozyskanych od innego przedsiębiorcy, który wypełnia obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych (zgoda uprawnionego).
 7. Analiza możliwości korzystania, równolegle z wykonywaniem umowy, z powszechnie dostępnych znaków towarowych przedsiębiorcy A przez przedsiębiorcę B na jego stronie internetowej.
 8. Ustalenie kręgu osób, które mogą ponosić odpowiedzialność w związku z potencjalnym naruszeniem obowiązków związanych z ochroną danych osobowych przez spółkę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

 1. Możliwość przedterminowego rozwiązania umowy zawartej w reżimie zamówienia publicznego w przypadku wprowadzenia nowej technologii.
 2. Możliwość korzystania z zasobów osoby trzeciej w przypadku, gdy SIWZ nie reguluje tego zagadnienia, a korzystanie ma mieć charakter wyłącznie potencjalny (ewentualny) i dotyczyć kluczowej części zamówienia.
 3. Możliwość zamówienia z wolnej ręki po unieważnieniu przetargu.

CIEKAWSZE SPORY GOSPODARCZE:

 1. Reprezentowanie zleceniodawcy przed Sądem Okręgowym w P. w sporze o zwrot ceny po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy o dzieło, które zdaniem zleceniobiorcy jest ukończone.
 2. Reprezentowanie wykonawcy przed Sądem Okręgowym w O. w sporze o zapłatę za roboty podwykonawcy wynikające z umowy i za roboty dodatkowe pomimo braku protokołu zdawczo-odbiorczego.
 3. Reprezentowanie zleceniodawcy w sporze o zapłatę za umowę o dzieło, w której strony nie określiły zgodnie wynagrodzenia.
 4. Reprezentowanie przedsiębiorcy serwisującego urządzenie w sporze o zapłatę przy zgłaszaniu roszczeń z tytułu gwarancji.

INNE SPORY:

 1. Reprezentowanie uprawnionego z polisolokaty w sporze z ubezpieczycielem.
 2. Reprezentowanie osoby trzeciej w postępowaniu egzekucyjnym (zajęcie przedmiotu należącego do innej osoby niż dłużnik).
 3. Reprezentowanie osoby trzeciej w postępowaniu egzekucyjnym (zajęcie przedmiotu znajdującego się we wspólności majątkowej małżeńskiej dłużnika i jego małżonka).
 4. Reprezentowanie dłużnika w postępowaniu ze skargi na czynność komornika w związku z naliczeniem nadmiernych opłat.

SPRAWY PRACOWNICZE:

 1. Likwidacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. Umowa o powierzenie wykonywania obowiązków pracodawcy przez osoby zatrudnione przez inne spółki z grupy kapitałowej.
 3. Porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę połączone z wypłatą premii na zasadach określonych w regulaminach niebędących regulaminami wewnętrznymi pracodawcy.
 4. Postępowanie sądowe przeciwko byłej głównej księgowej w związku ze szkodą pracodawcy.
 5. Analiza: uprawnieni do prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych BHP.

INNE UMOWY:

 1. Sporządzenie umowy sprzedaży z odbiorcą ukraińskim.
 2. Sporządzenie umowy o roboty budowlane pomiędzy inwestorem prywatnym a przedsiębiorcą.
 3. Opiniowanie umowy o roboty budowlane pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorcą budowlanym.
 4. Sporządzenie wzoru umowy serwisowej.
 5. Umowa udziału w procesie akceleracji (dla startupów) – opiniowanie umowy.
biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki