flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O – JAK SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE?

13 listopada 2023 r.

REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O – JAK SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE?

Zaledwie od kilku lat przepisy kodeksu spółek handlowych regulują sposób złożenia rezygnacji przez Członków Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do czasu uchwalenia nowelizacji k.s.h. z 2019 r., na tle omawianego zagadnienia powstawały liczne spory, znajdujące swój finał na drodze sądowej. Z kolei sądy miały wiele problemów z ujednoliceniem linii orzeczniczej, co prowadziło do sprzecznych rozstrzygnięć. Jak zatem na gruncie obowiązujących przepisów skutecznie zrezygnować w członkostwa w Zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku braku Rady Nadzorczej i pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników ?

 

Art. 202 § 4 k.s.h. wskazuje, że mandat Członka Zarządu wygasa m.in. na skutek złożenia rezygnacji. Rezygnacja jest jednostronną czynnością prawną – oznacza to, że do jej skuteczności nie jest wymagana zgoda spółki. Niezależnie od przyczyn stojących za taką decyzją, rezygnacja nie wymaga uzasadnienia i zawsze będzie skuteczna. Odmienną kwestią jest potencjalna odpowiedzialność za wyrządzenie spółce szkody spowodowanej nieuzasadnioną rezygnacją.

 

Teoretycznie możliwe jest złożenie rezygnacji w formie ustnej. Nie istnieją bowiem żadne wymagania co do formy składanego oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Jednakże z ostrożności i ze względów dowodowych wskazane jest dochowanie formy pisemnej. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, gdy jedyny Członek Zarządu jest jednocześnie jedynym udziałowcem spółki – w takiej sytuacji do skuteczności oświadczenia o rezygnacji wymagana jest forma aktu notarialnego, podobnie jak dla innych czynności prawnych.

 

Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać złożone spółce. Przepis nie wskazuje o jaki organ spółki chodzi, a przez lata kwestia ta pozostawała sporna. Część sądów opowiadała się za koniecznością złożenia oświadczenia na ręce organu uprawnionego do powołania Zarządu bądź Rady Nadzorczej. Jednakże Sąd Najwyższy w uchwale wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 89/15 z 31 marca 2016 r. rozstrzygnął,
że adresatem oświadczenia o rezygnacji powinien być – co do zasady – inny Członek Zarządu lub prokurent. Uzasadnione to jest treścią art. 205 § 2 k.s.h., zgodnie z którym oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu lub prokurenta.

 

Wyjątek stanowią sytuacje, gdy rezygnację składa Członek Zarządu jednoosobowego bądź ostatni Członek Zarządu wieloosobowego albo też wszyscy Członkowie Zarządu wieloosobowego jednocześnie. Wobec czego żaden mandat Członka Zarządu nie będzie obsadzony i aby doszło do skutecznej rezygnacji Członka Zarządu składa on rezygnację wspólnikom zwołując jednocześnie Zgromadzenie Wspólników (z dwutygodniowym wyprzedzeniem), o czym mowa w art. 2331 k.s.h. W tym wypadku nie ma zastosowania art. 235 § 1 k.s.h., zgodnie z którym to Zarząd jest uprawniony do zwołania Zgromadzenia Wspólników. Rezygnacja będzie możliwa nawet w sytuacji, gdy Zgromadzenie Wspólników nie powołało nowego Zarządu. Członek Zarządu nie musi być już obecny na zwołanym Zgromadzeniu Wspólników, a rezygnacja jest złożona nawet, jeżeli Zgromadzenie się nie odbędzie np. ze względu na jego odwołanie lub brak kworum, czy też nie są na nim obecni wszyscy wspólnicy. Wolę rezygnacji wyraża się poprzez oświadczenie złożone wspólnikom i stosownie do art. 202 § 6 zd. 2 k.s.h., wystarczy tylko dołączenie jej do zaproszenia na Zgromadzenie. Dlatego więc, wobec art. 202 § 6 zd. 3 k.s.h., skuteczność rezygnacji występuje z dniem następującym po dniu, na który zwołano Zgromadzenie Wspólników. Członek Zarządu będzie jednak ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 293 § 1 k.s.h. jeżeli Zgromadzenia Wspólników nie odbyło się wskutek nieodpowiedniego przygotowania  zwołanego przez siebie Zgromadzenia (Art. 2331 KSH Nowacki 2021, wyd. 1).

 

Istotnym obowiązkiem związanym z rezygnacją jest dochowanie obowiązku ujawnienia zmiany w składzie Zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obowiązek złożenia wniosku o dokonanie zmiany ciąży przede wszystkim na Zarządzie, gdyż były Członek Zarządu może jedynie zawiadomić sąd rejestrowy o dokonanej rezygnacji. Niemniej zawiadomienie również powinno skutkować dokonaniem zmian w KRS. Na marginesie należy zaznaczyć, że istnieje możliwość odmiennego uregulowania tej procedury w umowie spółki. Warto zatem przed złożeniem rezygnacji upewnić się, czy umowa nie wprowadza w tym zakresie modyfikacji.

 

https://blumski.pl/prawo-wspolnika-do-udzialu-w-zysku-w-spolce-z-o-o/

 

https://blumski.pl/510-zakladanie-spolki-z-o-o-checklista-do-przemyslen/

 

https://blumski.pl/499-legitymacja-procesowa-do-zaskarzenia-uchwaly-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki